©Acid Punk

ÁNH SẮC SỬ DỤNG
Chuẩn bị với:
TIGI Copyright © olour 40g bột tẩy true light white + 60g chất kích hoạt 20vol/6%

Công Thức Colour Trip:

Petrol Blue: 30g Blue + 30g Green
Soft Turquoise: 30g Clear + 5g Green + 2g Blue

Sản phẩm được sử dụng