Freehand contouring & Amplifying

ÁNH SẮC SỬ DỤNG
Công Thức 1: Nâng Sáng
30g bột tẩy true light + 45g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

Công Thức 2: Beige Blonde (tonal shift*)
55g gloss 10/02 +15g gloss 9/12 + 105g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

Công Thức 3: Rosé Champagne Amplifier
Bed Head Colour Trip
90g Clear + 9g Pink

Project KNOCK OUT 2017 – mẫu Melody