©Natural Illumination

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Công Thức 1: Rustic Chestnut

30g gloss 7/35

+ 30g gloss 7/0

+ 90g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 2: Clear Gloss

50g gloss 00/

+ 75g chất kích hoạt 5vol/1.5%

 

Công Thức 3: Nâng Sáng

40g bột tẩy true light

+ 60g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

 

Công Thức 3a:

52g gloss 9/03

+ 8g gloss 7/4

+ 90g chất kích hoạt 5vol/1.5%

Sản phẩm được sử dụng