Freehand Panelling – Hòa Màu Tự Do

ÁNH SẮC SỬ DỤNG
Công thức 1: Nâng Sáng
30g bột tẩy True Light White
+ 45g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

Công thức 2: Biscuit Blonde (Bánh Quy Vàng Hoe)
Bed Head Colour Trip
35g Pale Yellow + 35g Pale Violet

Sản phẩm được sử dụng