©Patchwork Punk

ÁNH SẮC SỬ DỤNG
Chuẩn bị với:
TIGI Copyright ©olour 20g bột tẩy true light white + 30g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

 

Công Thức Colour Trip:

Electric Violet: 90g Violet + 15g Blue

Mint Green: 40g Clear + 3g Green

Candy Floss Peach: 15g Pale Violet + 15g Clear + 2g Orange + 1g Pink

Sản phẩm được sử dụng