©Ribbon Pop

ÁNH SẮC SỬ DỤNG

Chuẩn bị với:

TIGI Copyright ©olour 60g bột tẩy true light white + 90g chất kích hoạt 20vol/6%

 

Công Thức Colour Trip:

Blueberry: 30g Blue + 20g Violet

Coral: 30g Clear + 10g Pale Yellow + 10g Red + 3g Pink

Sunflower Yellow: 40g Yellow + 30g Pale Yellow

Candy Pink: 36g Pale Yellow + 6g Pink + 2g Red

Violet: 30g Pale Violet + 30g Violet + 1g Blue