Texture Lights

ÁNH SẮC SỬ DỤNG
Công Thức 1 – Saddle Blonde
20g gloss 7/0 + 20g gloss 7/32 + 60g chất kích hoạt 8.5vol/2.55%

Công Thức 2 – Hessian – vải bao bố
15g lift 100/21 + 15g lift 100/83 + 45g chất kích hoạt 20vol/6%

Sản phẩm được sử dụng